Left Right
Usługi

Usługi

Lista czynności notarialnych

W celu uzyskania informacji o planowanych czynnościach notarialnych oraz wymaganych dokumentach prosimy o kontakt telefoniczny lub wizytę w siedzibie Kancelarii.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.
Czynności notarialnych notariusz dokonuje w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

  1. Sporządza akty notarialne oraz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  2. Sporządza poświadczenia;
  3. Doręcza oświadczenia;
  4. Spisuje protokoły;
  5. Sporządza protesty weksli i czeków;
  6. Przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
  7. Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  8. Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  9. Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Notariusz może sprostować protokołem niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.