Left Right
Cennik

Cennik

Opłaty za usługi notarialne

W celu ustalenia wszystkich kosztów związanych z czynnością notarialną prosimy o kontakt telefoniczny lub wizytę w siedzibie Kancelarii.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
Wysokość taksy notarialnej reguluje § 3 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, przy czym najłatwiejszym sposobem poznania wysokości pobieranej taksy od danej czynności i jej wartości, jest kontakt telefoniczny z Kancelarią, w której jej pracownicy w ciągu kilku sekund bezpłatnie mogą wyliczyć całkowite przewidywane koszty transakcji.

Notariusz dolicza do taksy notarialnej 23% VAT zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Ponadto Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych PCC zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz płatnikiem podatku od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, w przypadku dokumentowania umowy darowizny lub umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności.
Pobrane podatki notariusz przekazuje w do właściwego Urzędu Skarbowego.

Notariusz pobiera od klienta i wpłaca na rachunek właściwego Sądu Rejonowego opłatę sądową w związku ze złożeniem wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej. Wysokość pobieranej przez notariusza opłaty sądowej od wniosku o wpis do księgi wieczystej regulują art. 42 i następne ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.